สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหาร โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

  • วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2565
  • วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
  • วาระที่ 3 แถลงงบดุล
  • วาระที่ 4 เลือกตั้งนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
  • วาระปีที่ 2566-2568 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย