ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ปี 2566

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***


ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 “50ปี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  วันที่ 3-5 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ


TSRT

ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayerปี 2566

1) ซีรีย์ Patient dose, patient dose monitoring, DRLs and optimization
Episode 3: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ISRRT President
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:00น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ

2) ซีรีย์ Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, techniques, contrast and safety management.
EP:3 Contrast Media Management: Guideline and Clinical Practice

วิทยากร: ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 20:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ


TSRT x ELEKTA Mastering IGRT: Techniques and Tools for Better Patient Outcomes

วันเสาร์ ที่ 20 พ.ค. 2566 เวลา 9:00-12:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ

วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2566 เวลา เวลา 9:00-12:00 น.
ดาวน์โหลดที่นี่ >> หาก Chome เปิดไม่ได้ ให้ลองใช้ Web browser อื่นๆ