เชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 31 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสี การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยาย วิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็น วันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน Google form ที่นี่ https://forms.gle/Av63yC37uattyAr76

 

<< Download file >>

TSRT-66-02.pdf