ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ระหว่าง วันที่ 15-16 ก.ค. 2566

ค่าลงทะเบียน 1500 บาท ต่อท่าน

รายละเอียดการลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบต่อไป