เชิญอบรมหลักสูตร “Molecular Imaging Academy: Advancing Molecular Imaging by Automation and Digitization”

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส กำหนดจัดงานประชุม วิชาการ ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่ายทางโมเลกุลหลักสูตร “Molecular Imaging Academy: Advancing Molecular Imaging by Automation and Digitization” ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพทางด้านเวชศาสต ร์นิวเคลียร์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเครื่องมือการถ่ายภาพ การผลิตสารเภสัชรังสี ตลอดจนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ นำมาใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสีมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิคการตรวจ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการดังกล่าว

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น Intensive Course) ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่าย ทางโมเลกุลทางการแพทย์ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค Radiological Technology Continuing Education; RTCE) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นขอคะแนนโดยสมาคมฯ

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่า งยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

>>ดาวน์โหลดจดหมายเชิญได้ที่นี่<<


66-Molecular Imaging Academy-01