ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร CT MRI MIIA รอบปี พ.ศ. 2566

ที่ สรท. 161/2566

9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ประกาศผลการสอบ 3 หลักสูตร

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค นั้น บัดนี้ทางสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน แต่ละหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

IABSRT-PASSED-66