แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

แบบการจองห้องพัก สมาคมรังสีเทคนิค วันที่ 3 – 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กรุณาส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักและชําระเงิน มาที่ฝ่ายสํารองห้องพัก โทรศัพท์ 053-224-333 โทรสาร 053-224-493 หรือ E-mail : reservation@lotuspskhotel.com ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2566 หลังจากนั้นทาง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับจอง ห้องพัก และขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับจองห้องพักเมื่อห้องพักเต็ม

***หมายเหตุ – กรณียกเลิกการเข้าพัก หรือ เลื่อนกําหนดการเดินทางกรุณาแจ้งฝ่ายสํารองห้องพักก่อนวันเข้าพักล่วงหน้า 15 วันเป็นอย่างน้อย มิเช่นนั้น ทางโรงแรมฯ จะไม่คืนเงินมัดจําในกรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีแจ้งยกเลิกการเข้าพักล่วงหน้าเกิน 15 วัน ทางโรงแรมจะคืน
เงินมัดจําให้ โดยหักค่าดําเนินการโอนเงินคืน 10% ของยอดเงินโอน

>> click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<

67-CT-MRI-chiangmai-room-hotel-booking