การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งข้อมูลเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567

1. เฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคที่ “ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในปี 2567” เท่านั้น
2. ให้ยื่นคำขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2567
3. ผู้ยื่นคำขอต่ออายุฯ ต้องได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง “ครบ 50 หน่วยคะแนน” ก่อนเท่านั้น
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้โดย คลิกที่นี่
4. กรุณาอ่านและศึกษาตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
5. คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานและการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (กรุณาศึกษารายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน การเข้าใช้งานการยื่นคำขอผ่านระบบ Bizportal อย่างละเอียด) คลิกที่นี่
***ผู้ยื่นคำขอต่ออายุ เลือก ขออนุญาตออนไลน์>> ต่ออายุ ชำระค่าธรรมเนียมรายปีใบอนุญาต/งานบริการ >> คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ >> การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (สาขารังสีเทคนิค)
6. กรณีมีปัญหาของการยื่นคำขอผ่านระบบ Bizportal กรุณาศึกษาคู่มือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ ผ่านเว็บไซต์ Biz Portal คลิกที่นี่
7. เอกสารแนบใบรับรองแพทย์ คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม : สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  02-1937079 (ในวันและเวลาราชการ)