การประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”

ขอ เรียนเชิญรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมรังสีวิทยาสมาคมสัญจร หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ PACS/CR/ DR”
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.radiologythailand.org/content/70