<<ยังสมัครได้ทุกหลักสูตร>>ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค Level I:Foundation + HL7

Update !!! จัดอบรมที่โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์)  เบอร์ติดต่อคุณกุลธิดา มือถือ 092-257-5985

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับ นักรังสีเทคนิค ระดับที่หนึ่งขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 5) Medical Imaging Informatics for Technologist (Level I:Foundation + HL7) วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงาน ในแผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่นนักรังสีเทคนิค สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (PACS) โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จำนวน 8,500 บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตาม เอกสารที่แนบมา อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม  ดังกล่าวด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายสละ อุบลฉาย )

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 


Download files