<<ยังสมัครได้ทุกหลักสูตร>>ขอเชญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5

Update!!! เบอร์ติดต่อคุณกุลธิดา มือถือ 092-257-5985

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5 ระหว่าง วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูราโน่ ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่สาคัญใน ระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ โดยใช้พื้นฐานของหลักสูตร จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับ องค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จำนวน 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตามเอกสารที่แนบมา

อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
( นายสละ อุบลฉาย )
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 


Download files