ปส. เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เน้นให้บริการและให้คำปรึกษา พร้อมรับแจ้งความจำนงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ
ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการทางรังสีที่จำเป็นจะต้องขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และการใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ปส. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง