เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562

ที่ สรท. 49/2560

9 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2560-2562

ได้หมดวาระตามข้อบังคับสมาคม และมติที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติ

รับรองแต่งตั้งให้ นายสละ อุบลฉาย ด ารงต าแหน่ง นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่

2560-2562 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีที่ 2560-2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

วาระปีที่ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผศ.นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.จิตต์ชัย สุริยะไชยากร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.ชวลิต วงษ์เอก

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.มานัส มงคลสุข

นายกสมาคมฯ นายสละ อุบลฉาย

อุปนายก นางสมศรี เอื้อรัตนวงศ์

เลขาธิการ อ.ดร.นวลเพ็ญ ด ารงกิจอุดม

ผู้ช่วยเลขาธิการ นส.ธราทิพย์ นาราวงศ์

เหรัญญิก นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์

ประธานวิชาการ ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

ผู้ช่วยวิชาการ/ISRRT Council member ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ต่างประเทศ อ.ดร.กิติวัฒน์ ค าวัน

ปฏิคม พ.ท.จักรพงษ์ ประกอบกิจ

ผู้ช่วยปฏิคม ร.ท.ปกรณ์ เกียรติมงคล

ผู้ช่วยปฏิคม นายบัลลังก์ศักดิ์ พาณิชปฐมพงศ์

ทะเบียน นายเสริมศักดิ์ เกตุกล้า

ประชาสัมพันธ์ นายอนันต์ ขนุนก้อน

กรรมการกลาง ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ

กรรมการกลาง อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

กรรมการกลาง นายสุรวุฒิ บุญประกอบ

กรรมการกลาง นายอดุลย์ รัตโส

กรรมการกลาง นายจักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ์

กรรมการกลาง นส.วรญา เงินเถื่อน

เลขานุการ นางกุลธิดา โพธิ์แดง

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสละ อุบลฉาย)

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 


Download files