แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย – การจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค)

แถลงการณ์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนสมาชิกวิชาชีพรังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค (พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค) นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการเสวนาร่วมกับสมาคมร่วมวิชาชีพ เพื่อริเริ่มการดำเนินการเรื่องดังกล่าวนั้น ทางทีมงานบริหารสมาคมฯ  ได้ดำเนินการทั้งด้านการประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายวิชาชีพและฝ่ายกฏหมาย   โดยมีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ

จนกระทั่งในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  ทางคณะกรรมการวิชาชีพ  สาขารังสีเทคนิค  ในฐานะผู้แทนการประกอบโรคศิลปะ ได้เป็นแกนหลักในการจัดทำ พ.ร.บ. วิชาชีพรังสีเทคนิค  โดยทางสมาคมฯ  เข้าไปร่วมด้วย จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางฝ่ายกฏหมาย  ของกระทรวงสาธารณสุข  ได้ให้ความเห็นว่าการดำเนินการก่อตั้งสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หน้าที่ตามกฏหมายของคณะกรรมการวิชาชีพ  และให้การดำเนินการจัดตั้งสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค  กลับมาดำเนินการโดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยอีกครั้ง

ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้นำเรื่องการก่อตั้งสภากลับมาดำเนินการ โดยประสานไปยัง สมาคมร่วมวิชาชีพ และ สมาคมศิษย์เก่าของวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย,  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค โรงพยาบาลรามาธิดี, สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนายกสมาคมดังกล่าว ได้ลงความเห็นในการร่วมกันดำเนินการ

การประชุม ปี ๒๕๔๙

การประชุม ปี ๒๕๕๓

การประชุม ปี ๒๕๕๗

การประชุมปี ๒๕๖๐

 

ขณะนี้ ทางสมาคมฯ ได้ประสานงานนักกฏหมายในการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อนำยื่นเสนอ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อรับทราบ      โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  จะทำการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยจะเชิญสมาคมร่วมวิชาชีพเข้าร่วมการยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการ   ในช่วงเวลาดังกล่าว จากการที่มีกรรมการสมาคมฯ บางส่วนสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการวิชาชีพวาระถัดไป ทางสมาคมฯ จึงอยากหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจในเจตจำนงค์ของสมาคมฯ โดยจะทำการยื่นหลังวันนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพไปแล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสละ อุบลฉาย

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ ท้ายเอกสารDownload files

Sorry, no attachments exist.