แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแจ้งความดำเนินคดีผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง

รังสีเทคนิคโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ

 

ตามที่ปรากฏเป็นข้อความในสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมแจ้งความดำเนินคดีผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีเทคนิคโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ โดยทำการให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด (checkup chest x-rays) ทั้งนี้เป็นการดำเนินการร่วมกับการให้บริการทางเวชกรรมและเทคนิคการแพทย์ ตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนักรังสีเทคนิค (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค) อย่างกว้างขวางถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ในฐานะนิติบุคคลอันเป็นตัวแทนสมาชิกของสมาคมที่ประกอบวิชาชีพทางรังสีเทคนิคและรังสีการแพทย์ในประเทศไทยขอแถลงการณ์ให้ทราบถึงปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรทางรังสีเทคนิคของประเทศที่ปรากฏมาเป็นเวลานาน โดยในปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคอยู่ประมาณ 4500 คนเท่านั้น โดยในภาครัฐเองอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบขั้นต่ำสำหรับจำนวนนักรังสีเทคนิค (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค) ไว้ที่อัตราขั้นต่ำ 2700 ตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้ในกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนนักรังสีเทคนิคในสังกัดอยู่เพียง 1700 คนเท่านั้น ทำให้ยังขาดจำนวนนักรังสีเทคนิคอีกประมาณ 1000 คน โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 193 แห่งยังไม่มีนักรังสีเทคนิคปฏิบัติงาน

ทั้งนี้จำนวนอัตราการผลิตในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ประเทศไทยผลิตนักรังสีเทคนิคออกสู่ระบบบริการสาธารณสุขเพียงไม่เกิน 250 คนเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้นับแต่มีการประกาศให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งผู้ที่จะขึ้นทะเบียนจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคเท่านั้น ทำให้มีการยุติการผลิตเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (รังสีเทคนิค 2 ปี) ทั้งระบบ โดยเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์จะต้องกลับมาเรียนต่อเนื่องให้ได้ปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคเพื่อมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย ในมุมมองของวิชาชีพรังสีเทคนิคนั้น ในทางปฏิบัตินั้นเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์มีความสามารถให้บริการด้านรังสีเทคนิคได้ในระดับหนึ่ง เช่นการให้บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไป อาทิ การเอกซเรย์ปอดเป็นต้น ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค โดยในกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังมีคนกลุ่มเหล่านี้ที่ยังไม่เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาปฏิบัติงานอยู่จำนวนหนึ่ง เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจนทำให้เชื่อได้ว่าผู้เข้ารับบริการได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยมีจุดยืนสนับสนุนให้วิชาชีพรังสีเทคนิคในประเทศไทยได้มาตรฐาน และผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยสมาคมได้สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และร่วมผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคให้มากขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพเข้ารับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้เมื่อคดีถึงที่สุดแต่ประการใด สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยน้อมรับคำพิพากษา และยังคงทำหน้าที่แทนสมาชิกในวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ และผลประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการด้านรังสีเทคนิคแก่ประชาชนต่อไป

นายสละ อุบลฉาย

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

17 กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

 


Download files