รพ.จุฬารัตน์ ปราจีนบุรี รับสมัครงานนักรังสีเทคนิค

เรื่อง  ขอฝากประชาสัมพันธ์ สมัครงาน นักรังสีเทคนิค

เรียน  นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

          ขอฝากประชาสัมพันธ์ สมัครงาน นักรังสีเทคนิค  รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครงาน
                                            ขอแสดงความนับถือ
                                                    มาลัย
                                            (นางมาลัย  คงพินิจ)
                                                   จนท. HR