Update 5/5/61 ร่วมประชุม “รังสีเทคนิคร่วมใจหยุดวัณโรค” 7 พ.ค. 61 วชิระภูเก็ต ฟรี!!!

***จัดการประชุมที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกคุณพุ่ม ชั้น 6 รพ. วชิระภูเก็ต***

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “รังสีเทคนิคไทยร่วมใจหยุดวัณโรค”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี/หัวหน้า

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมหัวข้อ “รังสีเทคนิคไทยร่วมใจหยุดวัณโรค” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรทางรังสีวิทยา ด้านอุบัติการณ์การเกิดโรค การควบคุมโรค พยาธิสภาพของวัณโรค การถ่ายภาพ การควบคุมคุณภาพ และแนวทางบริหารจัดการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคของการปฏิบัติงาน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว และท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการเมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

คลิ้กเพื่อลงทะเบียนฟรี!

หรือโปรดติดต่อ 092-257-5985
ID Line : kuntida-rt
email : siriraj.212@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญด้านล่าง