ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง  IABSRT

UPDATE: ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับสอบอย่างเดียวได้แล้วค่ะ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะทาการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป 

1. วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) 

2. วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

3. วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2561 หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

4. วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลาง ของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม นักรังสีเทคนิคในระดับสากล ทางสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเซีย ได้กาหนดสอบทุกหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) 

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมและสอบรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง จากต้นสังกัด 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่นี่