นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (Thai Society of Radiological Technologists) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “TSRT.OR.TH” ในประเทศไทย คำนึงถึงมาตรการปกป้องข้อมูลในทุกรูปแบบ มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม “TSRT.OR.TH” หรือผู้ติดต่อหรือประสานงาน (“ผู้ให้ข้อมูล”) ของสมาคมฯ เท่านั้นแต่ไม่รวมถึงบริษัทอื่นๆ ทีสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของสมาคมฯ และถือเป็นความสำคัญต่อผู้ให้ข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ” )นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึง ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านแพลตฟอร์มของสมาคมฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของสมาคมฯ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณเฉพาะที่คุณได้ให้หรืออนุญาตสมาคมฯ ให้เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยหรือเก็บรักษาเท่านั้น ยกเว้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่สมาคมฯ ในการลงทะเบียนสมาชิก ขอใช้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ซึ่งคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้สมาคมฯ ก่อนที่สมาคมฯ รวบรวม ใช้เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

การที่คุณได้ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือแก่สมาคมฯถือว่าคุณเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดตามนโยบายนี้และได้ให้ความยินยอมอนุญาตสมาคมฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนสิทธิตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่น ๆ ของสมาคมฯ

ยกเว้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือในกรณีที่สมาคมฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาที่สมาคมฯ มีความเกี่ยวข้อง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของสมาคมฯโดยส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือกรรมการกลางฝ่ายทะเบียน สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

แหล่งข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ TSRT.OR.TH รวมทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการเสริมเพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)
 • การติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่น ๆ สมาคมฯ

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่จริง (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (ไม่บังคับ)
 • โปรไฟล์ Line
 • คุกกี้ ID
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ ที่มีการให้โดยตรงจากคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

 • ในขณะที่คุณได้ให้ เมื่อมีการใช้งานและ/หรือบริการเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของสมาคมฯ ในเครือที่เป็นผู้ให้บริการเสริม หรือเมื่อมีการติดต่อ กรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของสมาคมฯ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา
 • การใช้บริการอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการเหล่านั้น
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิกสมาคมฯ ผ่านการใช้งานบัญชีสมาชิก Line ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีโปรไฟล์สมาชิก Line ของคุณเฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะตามนโยบายของ Line เท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Line ของคุณในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
 • การเข้าถึง (log in) บัญชีสมาชิกของคุณผ่านเว็บไซต์นั้น คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อน และหากมีการออกจากระบบ (log out) การเข้าใช้บริการหรือการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของคุณในครั้งต่อไป จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อนเสมอ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์มของสมาคมฯ
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Chat menu) บนแพลตฟอร์มของสมาคมฯ (หากมี)
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสนทนาหรือข้อความการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับสมาคมฯ

นอกจากนี้เราและ/หรือผู้ให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตของเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 • เว็บไซต์ อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆ (“ลิงค์ของบุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเราคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของลิงค์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงค์ของบุคคลที่สามนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่างโดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณกับเราแต่อย่างไร ดังนั้นเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

คุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้บางประเภทหรือจัดให้มีการเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้บางประเภทได้ ซึ่งเบราว์เซอร์บางตัวอาจสามารถถูกตั้งค่าที่คล้ายกันในแบบ HTML5 และ Flash ได้ นอกจากนี้คุณสามารถควบคุมจัดการที่เกี่ยวกับโฆษณาและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามได้โดยจัดการ เปลี่ยนหรืออัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณ หรือลบคุกกี้ออกจากระบบดังกล่าว ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องทำผ่านวิธีการเลือกไม่รับ (opt-out)ด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

สำหรับการควบคุมจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณโปรดตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่ของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของคุณ

หากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่แพลตฟอร์ม TSRT.OR.TH และ Line ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของสมาคมฯ เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจัดสรรบริการและพัฒนาแพลตฟอร์มของสมาคมฯ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมต่างๆ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและการสื่อสารทางการตลาด
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ ซึ่งในบางกรณีเราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่อาจระบุถึงตัวตน เพื่อการนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์สำหรับคุณที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นคุกกี้ ที่จะติดตามการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม ของสมาคมฯ
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่จำเป็นตามสัญญาที่สมาคมฯมีกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตราบเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • สมาคมฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
 • สมาคมฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทนายความหรือที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่สมาคมฯ

การเก็บรักษาข้อมูล

สมาคมฯใช้มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามที่สมควร เช่น ระบบเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยี Firewall การเข้ารหัส (Encryption) การใช้โปรโตคอล HTTPS

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมฯ ได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • ขอถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบในการใช้งานหรือบริการของคุณบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของคุณ โปรดตรวจสอบและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอมด้วยเหตุผลตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สมาคมฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป
 • ขอเข้าถึงหรือเปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมฯ
 • ขอคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
 • ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ขอถ่ายโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติหรือโดยตรง (เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้)
 • ขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้
 • ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่สมาคมฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามคำขอดังกล่าวข้างต้น

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงสมาคมฯ ที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทร: 092-257-5985 , 02-441-4370 แฟ็กซ์: 02-441-4370 ต่อ 2116

สมาคมฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามคำขอให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอ อย่างไรก็ดีสมาคมฯ จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อยื่นยันตัวตนกับคุณก่อนเสมอ และอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรืออาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบด้วย

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของสมาคมฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของสมาคมฯ

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15 พฤษภาคม 2564