สมัครสมาชิก

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ และขณะนี้สมาคมฯกำลังจัดทำทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯได้สะดวกขึ้น สมาชิกจะทราบสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น และได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่สมาคมฯจัดขึ้น เพื่อสมาชิกสมาคมฯโดยเฉพาะ

วิธีการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก (**ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครด้านล่าง)

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯและหรือการต่ออายุสมาชิก ท่านสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
1. พิมพ์ใบสมัครจาก PDF (2567) หรือ DOC (2567) แล้วเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

  • ชื่อบัญชี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
  • เลขที่บัญชี 016-2-65280-8

3. ส่งใบสมัครและเอกสารการโอนเงินมาที่ Fax. 02-441-4370 ต่อ 2116 หรือ Line: kuntida-rt  ถึงคุณกุลธิดา โพธิ์แดง
4. แจ้งการส่งเอกสารมาที่ Fax. 02-441-4370 ต่อ 2116 หรือ 092-257-5985  หรือ Line: kuntida-rt ถึงคุณกุลธิดา โพธิ์แดง กรุณาโทรศัพท์หรือไลน์แจ้งทันทีที่ส่งเอกสารเสร็จแล้ว เพื่อทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก กรุณาติดต่อ
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 092-257-5985
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com
Line: kuntida-rt
Fax. 02-441-4370 ต่อ 2116

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง ตามโทรศัพท์ที่แจ้งในข้อ 4 หรือ email: mtmu.kpd@gmail.com

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการฯ จัดให้ตามข้อบังคับสมาคมฯ

 

**คุณสมบัติของผู้สมัคร (จาก ข้อบังคับของสมาคมฯ)

หมวดสาม
ประเภทสมาชิกและการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 5. สมาคมฯ มีสมาชิก 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกวิสามัญ

ข้อ 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ บุคคลทั่วไปที่ได้ผ่านมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการอำนวยการให้เป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ

ข้อ 7. สมาชิกสามัญ ได้แก่
7.1 ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) หรือ
7.2 ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา และทำงานเกี่ยวข้องกับรังสีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
7.3 ผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและทำงานเกี่ยวข้องกับรังสีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทั้งนี้บุคคลตามข้อ 7.1,7.2 และ 7.3 จะต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน โดยผ่านการพิจารณาและรับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอำนวยการ

ข้อ 8. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
8.1 ผู้ที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาและทำงานเกี่ยวข้องกับรังสีหรือ
้8.2 ผู้ที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและทำงานเกี่ยวข้องกับรังสี หรือ
8.3 นักศึกษารังสีเทคนิคทุกระดับ หรือ
8.4 บุคคลใดก็ตามที่สนใจทางด้านรังสี
ทั้งนี้บุคคลตามข้อ 8.1, 8.2, 8.3, และ 8.4 จะต้องมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน

ข้อ 9. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง 1 คน

ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิกให้เลขาธิการแจ้งไปยังผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษรและขอให้ชำระค่าบำรุงภายใน 3 เดือน สมาคมฯ ยังไม่ถือว่าผู้สมัครใหม่เป็นสมาชิก และยังไม่จดทะเบียน จนกว่าผู้นั้นจะได้ชำระค่าบำรุงว่าด้วยเงินค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 11. ผู้ใดเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิก

หมวดสี่

ค่าบำรุง
ข้อ 12. เงินค่าบำรุงนั้นต้องชำระล่วงหน้า เป็นรายปี อัตราปีละ
100 บาท สำหรับสมาชิกสามัญ
50 บาท สำหรับสมาชิกวิสามัญ
1,000 บาท สำหรับสมาชิกสามัญตลอดชีพ

สำหรับผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนอีก 30 บาท เงินค่าบำรุงถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เงินค่าบำรุงที่สมาชิกได้ชำระแก่สมาคมฯ แล้วไม่อาจเรียกคืนได้

 

เพิ่มเพื่อน

TSRT on Facebook

ดาวน์โหลดไฟล์


[wpba-attachment-list]