กรรมการ

ที่ สรท. 87/2564
9 เมษายน 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2564-2566
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2562-2564 ได้หมดวาระตามข้อบังคับสมาคม และมติที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติรับรองแต่งตั้งให้ นายสละ อุบลฉาย ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2564-2566 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีที่ 2564-2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: เลขานุการ นางกุลธิดา โพธิ์แดง