กรรมการ

ที่ สรท. 45/2566
3 เมษายน 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2566-2568

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2564-2566 ได้หมดวาระตามข้อบังคับของสมาคมฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้มีมติรับรองแต่งตั้งให้ นายสละ อุบลฉาย ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2566-2568 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีที่ 2566-2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ: เลขานุการ นางกุลธิดา โพธิ์แดง