เปิดตัว วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์ 1 ต.ค. 2563 !!!

คลิ้กที่นี่ ไปยัง วารสารรังสีเทคนิค ออนไลน์

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt/

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope )

วารสารรังสีเทคนิค เป็นวารสารวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรรังสีเทคนิค นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์เสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ บทความที่น่าสนใจ บทความปริทัศน์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการรังสีเทคนิค วงการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจทั่วไป วารสารรังสีเทคนิคกำหนดออกทุก 12 เดือน จำนวน 1 ฉบับต่อปี ในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความที่ส่งตีพิมพ์ ต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเบื้องต้นว่า บทความที่ส่งมามีความเหมาะสมในการรับพิจารณาลงตีพิมพ์หรือไม่ หากมีความเหมาะสมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความ (peer reviewers) 2 ท่าน ตรวจพิจารณา โดยใช้ระบบ Double-blind ประเมินคุณค่าทางวิชาการ เพื่อพิจารณาการตอบรับ โดยการพิจารณาบทความเพื่อแก้ไขในครั้งแรก (First revision) จะใช้เวลาไม่เกิน 6-8 สัปดาห์ (double-blind review)

ประเภทของบทความ(Types of articles)

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทความปริทัศน์  (Review article) บทความพิเศษ (Special article) บทความฟื้นวิชา (refresher course) ปกิณกะ (Miscellaneous) และ จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) หรือ จดหมายโต้ตอบ (Correspondence)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

วารสารตีพิมพ์ 1 ฉบับต่อปี

ที่ปรึกษา

นายสละ  อุบลฉาย    นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์   ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ

รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ

ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม

ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ

ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี

นางสาวธราทิพย์ นาราวงศ์

นายธนวัฒน์ สนทราพรพล

นางสาวนันทวดี เตียวเจริญ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.ราชวิถี

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หน่วยรังสีรักษา รพ.ราชวิถี