ข้อบังคับ

ข้อบังคับสมาคมฯ
ข้อบังคับสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย (PDF)
พระราชบัญญัติ
๑.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (PDF)
๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (PDF)
๓.พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (PDF)
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๑.พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ (PDF)
พระราชกฤษฎีกา
๑.พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 (PDF)
ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคพ.ศ. ๒๕๔๗ (PDF)
๒ .ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ (PDF)
๓.-ร่าง- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. xxxx (PDF) (Link)
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗ (PDF)
ประกาศ
๑.ประกาศ ก.ช. ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่องการรับรองสถาบันการศึกษาฯ (PDF)
๒.เรื่อง สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
๓.ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๘ (PDF)
๔. หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อ การรับรองสถาบันการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๑ (PDF)
๕.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. 2549 (PDF)