ประวัติ

ความเป็นมาของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ย้อนหลังไปในอดีตเมื่อราว พ.ศ. 2506 ได้เกิดโรงเรียนรังสีเทคนิคขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์(มหาวิทยาลัยมหิดล) โรงเรียนรังสีเทคนิคได้ผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิครุ่นที่ 1 จำนวน 11 คน และสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2511

 

rt1

บัณฑิตรังสีเทคนิครุ่นที่ 1 ของประเทศไทย
รศ.ชัชวาลย์ อภัยพลชาญ (คนที่ 2 จากขวา) เป็นนายกสมาคมฯคนแรก

หลังจากที่บัณฑิตรังสีเทคนิครุ่นแรกสำเร็จออกไปทำงานแล้ว เวลาผ่านมาอีกประมาณ 5 ปี พวกเขาเหล่านั้นได้ประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการรวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ และในเดือนมกราคม 2516 นายชัชวาลย์ อภัยพลชาญ (ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์) เป็นตัวแทนดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตามเลขคำขอที่ 13/2516 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง สมาคมได้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2516 ใบอนุญาตเลขอนุญาตที่ ต 13/2516 จากนั้น กองบังคับการตำรวจสันติบาล กรมตำรวจได้อนุญาตให้จดทะเบียนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้ ตามเลขที่ทะเบียน จ. 1201 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2516

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2516 เป็นการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรังสี เทคนิคแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ปรากฏว่าที่ประชุมเลือก นายชัชวาลย์ อภัยพลชาญ เป็นนายกสมาคมฯคนแรก กิจการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มอย่างจริงจังนับแต่นั้นมา