แจ้งรายละเอียดในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมฯ

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ้งค์ของเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเข้าระบบได้ เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบรายชื่อเก็บคะแนนจาก Zoom ที่ใช้เข้าสู่ระบบรายบุคคลเท่านั้นเป็นหลักฐานการเข้าเรียน

*** ซึ่งมีหลายท่านนำลิ้งของบุคคลอื่นมา จึงไม่มีชื่อรับประกาศนียบัตร***

2.การยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีอีเมลที่ Zoom แจ้งกลับไปเท่านั้น ถ้ายังไม่มีจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับอีเมล์ ลองเปลี่ยนอีเมล์ในการสมัครซ้ำเข้ามาใหม่

 3.ต้องทำการสมัครสมาชิกสมาคม”ก่อน” เข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์และมีหมายเลขสมาชิกครบถ้วนเท่านั้น จึงจะสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้ ดังนั้นเตรียมวางแผนการสมัครสมาชิกให้ดี ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนรับฟัง

4. ไม่มีการให้คะแนนหน่วยย้อนหลัง หากไม่ได้เลขสมาชิก หรือสมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ ของแต่ละครั้ง***

*การเก็บคะแนนใช้รายชื่อการเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบการเข้าฟังรายบุคคลได้จริงเป็นรายวินาที จากการเข้าร่วมฟังผ่านลิ้งค์อีเมล์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน*

5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2563 กองประกอบโรคศิลปะ https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=6985 ติดต่อสอบถามได้ที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร 021937079 (วัน เวลา ราชการเท่านั้น)

6. การตัดสินของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่อง ถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน