ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ที่ สรท. 2/2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจงจินต์ ตึกรัตนะวิทยาพัฒน์ ชั้น B1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2566
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

67-boardmeeting-tsrt-01