ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน IABSRT 2018

ที่ สรท. 9/2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค นั้น บัดนี้ทางสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน 2561 (PDF) ได้ที่นี่