ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 ที่ สรท. 39/2562 

17 กุมภาพันธ์ 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 

วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

วาระที่ 3 แถลงงบดุล 

วาระที่ 4 เลือกตั้งนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2562-2564 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสละ อุบลฉาย) 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไท

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่นี่