ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะทำการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
2. วันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
3. วันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์)
4. วันที่ 25-28 สิงหาคม 2559 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สถานที่อบรม โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)**

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลาง ของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม นักรังสีเทคนิคในระดับสากล ทางสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเซีย ได้กาหนดสอบทุกหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร
สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมและสอบรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง จากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
( นายสละ อุบลฉาย )
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

160621-ปชส-อบรม 4 หลักสูตร


Download files

[wpba-attachment-list]