แจ้งเปลี่ยนอีเมลล์ติดต่อสมาคมรังสีฯ

แจ้งเปลี่ยนอีเมลล์ติดต่อสมาคมรังสี
mtmu.kpd@gmail.com

กรุณาสำเนาถึง CC

tsrtthailad@gmail.comด้วย