เชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม

การจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 25656 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร

 click กรอกรายละเอียด แจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนได้ที่นี่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
8.00-10.00 ฟิสิกส์รังสี เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย และการประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
10.00-11.00 Radiation Protection
ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
11.00-12.00 Radiation Biology
ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี
12.00 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 Nuclear Medicine
ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน
15.00-17.00 Radiographic Positioning and Radiographic Anatomy
อ.ยุทธนา เนตรวงศ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
8.00-10.00 Diagnostic Radiology Techniques
อ.พิชาญ แก้วพุกัม
10.00-12.00 Radiation Therapy
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
12.00 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค
อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
16.00-17.00 Patient Care
อ.ดร.กัลยาลักษณ์ วิยาภรณ์

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-265280-8
ชื่อบัญชี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ mtmu.kpd@gmail.com
สนใจติดต่อ คุณกุลธิดา โพธิ์แดง
โทร. 092-257-5985 ท่านสามารถลงทะเบียน และชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.ค. 65