เอกสาร (PDF) ประกอบการประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

“รังสีเทคนิค ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ต้านภัยวัณโรค” 

เนื้อหาในงานประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26  ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

  • สถานการณ์ของวัณโรค พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  [PDF]
  • บทบาทของ CXR ในการวินิจฉัยวัณ โรค พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  [PDF]
  • การเกิดโรคของวัณโรค รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  [PDF]
  • ภาพรังสีที่ผิดปรกติและการวินิจฉัย พญ.สิตางค์ นิรัติศัยกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  [PDF]
  • การป้องกันการแพร่กระจายโรค ในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวเมื่อ ทราบว่าสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ [PDF]
  • รังสีเทคนิคกับภาพรังสีที่มี คุณภาพ อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  [PDF]

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ลิขสิทธิ์ของเอกสารเป็นของ ท่านอาจารย์ผู้บรรยายแต่ละท่าน  **โปรดใช้วิจารณญาณก่อนการนำไปเผยแพร่ต่อ**

*สมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่เอกสารเท่านั้น มิได้มีส่วนใดๆ ในเนื้อหา หรือภาพ ที่ใช้ในการบรรยาย