ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26
ท่านใดที่มีรายชื่อพิมพ์ผิดหรือตกหล่นโปรติดต่อ 0922575985
ID Line : kuntida-rt
mail : siriraj.212@hotmail.com
“โปรดจำลำดับที่ เพื่อสะดวกในการลงทะเบียนคะ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 26
วันที 24 – 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเฃียงใหม่
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
1 นาง กนกพร รักสัตย์ อุทัยธานี
2 นส. กนกวรรณ แสงศิริ ทองแสงขัน
3 นาย กรณัฐ ปัญญาพรม ศูนย์ MRI อุรุพงษ์ รพ.สิริกิติ์
4 นส. กรรณิกา แสงงาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
5 นส. กฤติยา ศรีจำนอง พรหมคีรี
6 นาย กฤษณะ ชาตาสุข โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
7 นาง กัณฐกาญจ์ พณขาว แม่ระมาด
8 นาย กันณพงศ์ สังขไพฑูรย์ ม.สงขลา
9 นส. กัลยา ศุภผล หาดใหญ่
10 นาย กิจกูล ขยันกิจ สถาบันประสาทวิทยา
11 นาย กิตติพงษ์ ปานวัชราคม วิภาวดี
12 นาย กิตติพงษ์ แผ่จิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 นาง กุหลาบ ตรัง
14 นส. เกศกนก คุณารัตน์ สมเด็จ ณ ศรีราชา
15 นาย เกียรติศักดิ์ พรมภักดี เวชศาสตร์เขตร้อน
16 นาย เกียรติศักดิ์ พิมพา พญาไท 2
17 นส. ขนิษฐา หาดกุดตุ้ม ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
18 นส. ขวัญชนก มั่นจันทร์ รามา
19 นส. ขวัญเรือน จำปาทิพย์ วังเจ้า
20 นาย คัชชรินทร์ โค้วสมจีน เจ้าพระยายมราช
21 นาย คำรบ คำเทียนทอง Sima MRI
22 นส. แคทรียา กันทะวัง บำรุงราษฎร์
23 นส. จรัสศรี อุ่มสาตร์ พระจอมเกล้า
24 นาย จรูญ เอี่ยมสวัสดิ์ Perfect Medical Saraburi
25 นาย จักรพงษ์ ใจอ่อน โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร
26 นส. จันทร์เพ็ญ โชติสุวรรณ มหาชนะชัย
27 นส. จันทร์เรือง พงศ์ขจร ตรัง
28 นส. จันทวรรณ เข้มแข็งบุญ จุฬา-บุญชัย
29 นส. จิตราวดี นัทธี พญาไท3
30 นส. จินตนา สวนแก้ว ทักษิณ
31 นส. จิราภรณ์ มั่นน้อย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
32 นส. จีรวรรณ พิมพ์ทอง จุฬาฯ
33 นส จุฑามาศ ทองจินดา สินแพทย์
34 นส. จุฑารัตน์ สอนชาวเรือ ค่่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
35 นส. จุติพร พงษ์สวัสดิ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
36 นส. จุรีพร สาขำ กรุงเทพจันทบุรี
37 นาย จุฬา อุไรรัตน์ รัชวิภา
38 นส. จุฬาลักษณ์ ทองน่วม พญาไทนวมินทร์
39 นาง เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจพัฒนา บ้านโพธิ์
40 นส. ชณัฐกานต์ สืบเพ็ง รามา
41 นส. ชนยา หมั่นอุตส่าห์ บริษัท ขอนแก่นMRI
42 นส. ชนากานต์ สีสงปราบ บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
43 นส. ชไมพร พันธุ์เกิด พระนั่ั่งเกล้า
44 นส. ชรินทร์กาญจน์ เรืองสวัสดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
45 นาย ชลธร สุทธิประภา จุฬา-บุญชัย
46 นส. ชลธิชา เลิศคอนสาร จุฬา-บุญชัย
47 นาย ชิษณุพงศ์ แก้วจีน สมิติเวช ศรีนครินทร์
48 นส. ชุติกาญจน์ บุญเลิศ สงขลา
49 นส. ชุติมณฑน์ หลิมไชยกุล รามา
50 นาง ฑิฆัมพร มีเวชสม ราชวิถี
51 นาย ณราศักดิ์ สายทอง ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
52 นาย ณัฎฐ์วัฒน์ ค้าขาย อุดรธานี
53 นาย ณัฏฐ์เตชัส เชิดชู สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี
54 นส. ณัฐกานต์ ขีดวัน ตราด
55 นส. ณัฐชญา ไกรทอง สงขลานครินทร์
56 นส. ณัฐธิดา เทพกิจ วัฒโนสถ
57 นส. ณัฐนรี จันทร์สุข ลับแล
58 นส. ณัฐยา เหล่าศิริ มะเร็งอุบลราชธานี
59 นาง ณัฐวรรณ รุ่งเรือง บ้านโพธิ์
60 นส. ณัสชญา เคนจันทึก บ.ฟิลิปส์
61 นาย ตฤณ โคตรวิถี จุฬาภรณ์
62 นาย ทนง ทานนท์ ภูมิพล
63 นาย ทรงพล เพ็ชรมณี สทิงพระ
64 นาย ทวีป หน่ายคอน รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
65 นส. ทัศนีย์ เนื้อจันทา ขอนแก่น
66 นส. ทัศนีย์ ฉันทสิทธิพร กรุงเทพ
67 นส. ทิพามัธย์ คุ้มครอง จุฬา
68 นาย เทพฤทธิ์ พุทธมาตย์ สกลนคร
69 นาย ธนากร อินทรเพชร ม.สงขลา
70 นาย ธนาพฤกษ์ ไพรภิมุข ประชาชื่น สุราษฎร์ พี ซี
71 นาย ธนารักษ์ บุญมี Sima Healthcare
72 นาย ธรรมนูญ สวัสดี เพชรบูรณ์
73 นาย ธวัชชัย วริทธิ์สุนันท์ Sima MRI
74 นส. ธัญญรัตน์ วัชรพฤกษ์ รามา
75 นส. ธัญญรัตน์ ทรัพย์รดาเตชิด สิรินธร
76 นาย ธัญญวัฒน์ ทองเกิด จุฬา-มล
77 นส. ธัญญาลักษณ์ แก้วจุฬา มะเร็งชลบุรี
78 นาย ธานินทร์ ชินราช โรงพยาบาลหนองคาย
79 นาย ธีรวุฒิ ทวีสิงห์ ด่านช้าง
80 ร.ต.อ. ธีระพันธ์ แสงฉวี ตำรวจ
81 นส นงลักษณ์ คัทธะนาม สินแพทย์
82 นาย นพดล มงคลคีรีโรจน์ พระรามเก้า
83 นาย นพรุจ มุ่งดี ประจวบคีรีขันธ์
84 นส. นันทพร โพคะ นครินทร์
85 นส. นันทพร สมนันชัย ศิริราช
86 นาย นาราวินทร์ กูลนรา มะขาม
87 นส. นารีนุช สกุลกลาง ลำพูน
88 นส. นิชาภา สุทนต์ จุฬา-มล
89 นส. นิภาพรรณ จุด้วย พญาไท ศรีราชา
90 นส นิรชา พันธุรัตน์ รามาธิบดี
91 นส. นิรัตน์ พลขันธ์ การไฟฟ้านครหลวง
92 นาย นิรันดร์ นนทะแสง
93 นาย นิรุตติ์ น้อยยม เจ้าพระยายมราช
94 นส. นิลลุบล เกณทวี ม.อุบลราชธานี
95 นส. นีรนุช ทวีบุญ ศิริราช
96 นส. เนตรนภา บุญมี พิษณุโลกพีซี
97 นส. เนตรนภา สุนีย์ บ้านไผ่
98 นาย บรรจบ สายรวมญาติ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
99 นส. บุญฑริก นายอง จุฬา-มล
100 นาย บุญธรรม เผ่าแก้ว ราชวิถี
101 นาย บุญธรรม โมทอง ชัยภูมิ
102 นส. บุณยานุช พละสาร โพธาราม
103 นส. บุปผา สารรุกข์ อ่างทองเวชการ 2
104 นาย บุรินทร์ แข็งแรง สมุทรปราการ
105 นส. บุษกล งามเมือง หัวใจกรุงเทพ
106 นาย ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ กรุงเทพพิษณุโลก
107 นาย ปภิชญา สว่างวงษ์ GD4
108 นส. ประภัสสร ไกรหาญ สิรินธรขอนแก่น
109 นส. ประภัสสร อินมณี มะเร็็งอุบล
110 นาย ประสพชัย เอื้ออังกานนท์ ศิริราช
111 นาย ประเสริฐ วัฒนพงศ์พิทักษ์ ม.สงขลา
112 นาย ประเสริฐ อร่าม มะเร็งอุดรธานี
113 นาง ปรางมาศ น้อยสุวรรณ วัฒนานคร
114 นส. ปรารถนา ประเสริฐ สงขลานครินทร์
115 นาย ปรินทร นิลพานิช สมิติเวช ศรีนครินทร์
116 นาง ปวริสา กิติศรัทธานนท์ สมุทรสาคร
267 นาย ป้องพัชร์พิชญ์ เกตุทอง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
117 นส. ปัณฑารีย์ ทองงอก ชัยบาดาล
118 นส. ปัทมณัฐ เหมือนฤทธิ์ สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
119 นส. ปัทมา โยธาภัคดี รัชวิภา
120 นาย ปิติ บินอุเส็น หาดใหญ่ พีซี
121 นาย ปิยทัศน์ แสงดาว รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
122 นส. ปิยะฉัตร อ้นจันทร์ ท่าปลา
123 นส. ปิยะณัฐ พรหมศาสตร์ พญาไท3
124 นส. ผาณิต ฤกษ์ยินดี ม.บูรพา
125 นาย พงศ์ดนัย  เวียงทอง Tomo นพรัตน์
126 นาย พนมวรรณ จงใจกลาง BKK-Pakchong
127 นาง พนิตนาฎ รุ่งเรืองธนะกิจ เชียงใหม่ ราม
128 นส พรกนก สีลาโส สมิติเวช
129 นส. พรชลิต สุขสุพุฒิ กรุงเทพ
130 นส. พรนิชา สุทธิ โรงพยาบาลหนองคาย
131 นส. พรเพ็ญ สุจริตสาพร โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
132 นาย พรสวรรค์ โพธิ์สัย พะเยา
133 นาย พะนอ มีจันทร์ ปราณบุรี
134 นาย พันเทพ ข้อยด้วง มิชันภูเก็ต
135 นส. พิชาภัทร กาฬพันลึก สงขลานครินทร์
136 นาย พิพัฒน์ เบ็ญจรัตน์ ปากน้ำโพ 1
137 นส. พิมพ์ภา เมฆกระจ่าง วิรัชศิลป์
138 นส. พิมพ์วิมล เพียรวิชา เซ็นทรัลเยนเนอรัล
139 นส. พิรดา คุณโน สูงเนิน
140 นส. เพชรรัตน์ กองขุนทด ราชวิถี
141 นาย เพทาย บุตตโคตร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
142 นส. แพรวพิชชา ครองยุติ รวมแพทย์หมออนันต์
143 นส. ไพลิน พาฬิโพธิ์ ศิริราช
144 นาย ไพศาล หรุ่นโพธิ์ ราชวิถี
145 นส. ภัคสิริ สังข์สีแก้ว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
146 นส. ภัทรวดี หวานเสียง รพ สมิติเวชศรีราชา
147 นาย ภาคภูมิ อิินตา บ.ฟิลิปส์
148 พ.ต.ต. ภูวกร พรมนิกร ตำรวจ
149 นาย มงคล เทือกสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
150 นาย มนต์ชัย พลไกร จุฬาภรณ์
151 นาง มนัสชนก จิตนอก จุฬา-มล
152 นาย มานพ คำมงคุณ พญาไท 2
153 นาย มานัส ตันอร่าม สิริโรจน์
154 นส. มารีนา แวปามะ นราธิวาส
155 นส. มาลี อินต๊ะนอน แพร่
156 นส เมนี ชูแสง พญาไท1
157 นาย ยุทธนา เนตรวงศ์ สถาบันประสาทวิทยา
158 นส. รติกร เครือน้ำคำ ร้อยเอ็ด
159 พ.ต.หญิง รวิมาศ คุ้มปรุ พระมงกุฎเกล้า
160 นส. รสสุคนธ์ พูลสงค์ เซนต์หลุยส์
161 นส. ระพีพรรณ ปานทอง สำโรงการแพทย์
162 นส รัตนาภรณื ทาทิพย์ รามาธิบดี
163 นส. รัติกาล ขันจันทร์แสง โอเวอร์บรุค
164 นส. รุ่งฤดี ศรีนนท์ บ้านฉาง
165 นาง ฤทัยกาญจน์ ตาสาโรจน์ บางปะกอกรังสิต 2
166 นส. ฤทัยพัชร์ เตชสิทธิ์โตเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
167 นส. ลลิลริตา สุจจชารี มหาสารคาม
168 นส. ลัลญ์ลลิล กาล้อม ราชวิถี
169 นส. วชิราภรณ์ ภักดี บำรุงราษฎร์
170 นส. วรรณนิสา สลีวงศ์ ระยอง
171 นส. วรวรรณ พุทธพรหม บำรุงราษฎร์
172 นาย วรวิทย์ นิ่มน้อย พระนารายณ์มหาราช
173 นส. วรัญญา ปุราซะกา ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
174 นาง วราณี ส่องศรี ตราด
175 นาง วราภรณ์ อ่าวสมบัติ เลิดสิน
176 นส. วรุณรัตน์ มากขุนทด มหาราชนครราชสีมา
177 นาย วัชรา ศรีีจำนอง มหาราชนครศรีธรรมราช
178 นาย วัฒนชัย นามวงษ์ เรือนจำกลางบางขวาง
179 นาย วาโย กิ่งรัตน์ กรุงเทพคริสเตียน
180 นส. วาสนา พัฒอำพันธ์ จุฬา
181 นส. วาสนา เพ็ชรแก้ว มหาราชนครศรีธรรมราข
182 นาย วิทยา จิรัติกุล หาดใหญ่
183 นาย วินัย กิจสุขชัยพรหมา จุฬาฯ
184 นาง วิภารัตน์ วรยศ บางละมุง
185 นส. วิมลพักตร์ วรรณพฤกษ์ กรุงเทพ
186 นส. วิลาวัลย์ แดงสะอาด สำนักวัณโรค
187 นส. วิลาวัลย์ อ่อนศรี สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
188 อ.ดร. วิวัฒน์ โอวศิริกุล ม.มหิดล
189 นาย วิศิษฐ์ ศิริปรีชา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
190 นาย วิสันต์ ไชยมาตย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
191 นาย วิิโรจน์ ปัญญานันทกิตติ์ ม.สงขลา
192 นาย วีชัย นิปัจการสุนทร โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
193 อ. วีระ สะอิ้ง ม.รังสิต
194 นาย วีระศักดิ์ คงบัว สวรรค์ประชารักษ์
195 นส. ศรัญญา โพธิ์หล้า หนองเรือ
196 พท. ศรัณย์ มกรพฤติพงศ์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
197 นาย ศราวุธ ภัทรวรรณเวช สวรรค์ประชารักษ์
198 นส. ศรินญา จันชุม นครินทร์
199 นาย ศักรินทร์ ศรีวิเชียร ศุภมิตร
200 นส. ศานิต บัวรุ่ง วัฒโนสถ
201 นส. ศิรดา จินดาอุดมเศรษฐ สมิติเวช
202 นส. ศิรินิภา กะถิน ปทุมธานี
203 นส. ศิริรัตน์ วีรวรรณ รัชวิภา
204 นส. ศิริวรรณ สุริโย บ้านฉาง
205 นส. ศิวพร ทองเนาวรัตน์ จุฬา
206 นส. ศิวิกา ทองถนอม สมุทรสาคร
207 นาย ศุภชัย อุปฮาด รพ ชลบุรี
208 นส. ศุภนิดา งามดี ศิริราช
209 นาย ศุภัชป์กรณ์ กองโภค พระจอมเกล้า
210 นาย สมคิดว ตระกูลหวังวีระ เปาโล เกษตร
211 นาง สมญา กุลรัตน์ ศรีสะเกษ
212 นาย สมาน จันทร แม่สอด
213 นส. สมานลักษณ์ วิรุณพันธ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
214 นส สมาพร มั่นฤกษ์ พญาไท1
215 นส. สายเพชร คงไทย ปากน้ำโพ 2
216 นส. สายใหม เสียงใหญ่ ม.นวมินทราธิราช
217 นส. สิตานัน เมฆนิติกุล พระมงกุฎเกล้า
218 นส. สิรัญญา มหาผล แหลมฉบัง
219 นาย สิริวุฒิ ชอบบันเทิง กรุงเทพจันทบุรี
220 นส. สุกัญญา คูณศิริปัญญา สายไหม
221 นาย สุจินดา เตจ๊ะ เวียงป่าเป้า
222 นส. สุชาวดี ศรีสวัสดิ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
223 นส. สุดารัตน์ จันทร์เจริญ นาตูน
224 นส. สุดารัตน์ ชัยชมวงศ์ มะเร็งลำปาง
225 นาย สุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง จุฬา-มล
226 นาย สุทธิพร ดีประหลาด ทรานสเทค
227 นส. สุธาทิพย์ บุญสม คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา
228 นาย สุธี เดชะวงศ์สุวรรณ ศิริราช
229 นาย สุธีรา โกมลวานิช ทันตฯ ขอนแก่น
230 นาย สุประวีณ์ สมพงศ์ศักดิ์ ชุมพร
231 นส. สุพรรณี ลิอุโมงค์ BKK-Sanamchan
232 นาง สุพัตตรา โสภณอัมพร คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา
233 นส. สุพัตรา สุขสุวรรณ โรงงานยาสูฐ
234 นส. สุพิชชา สวัสดิ์พงศ์ธาดา พระนั่งเกล้า
235 นส. สุภัสสร เอ็บมูล ตรอน
236 นาง สุมนต์ ดิเรกฤทธิ์ รพ.ศรีนครินทร์
237 นส. สุรภีร์ ณรงค์ศักดิ์ ลำทะเมนชัย
238 นาย สุวิชา วุฒิเจริญ มะเร็งอุุบล
239 นาย เสกสรร ชำนาญ ฝาง
240 นาง เสงี่ยม ฉัตราพงษ์ รพ.ศรีนครินทร์
241 นส. เสาวลักษณ์ เมฆสันต์ รามา
242 นส. แสงรวี ศรีงาม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
243 นส. หนูพิศ คำพิทูล มัญจาคีรี
244 นส. หุสนี มะดีเยาะ
245 นาย องอาจ เตยจังหรีด ลพบุรีเอ็มอาร์ไอ
246 นาย อดิเรก เสมามอญ เสนา
247 นส. อธิฐาน ใจรักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
248 นาง อนงค์ หนูยัง สุราษฎร์ธานี
249 นาย อภิชาติ จันอ่อน มหาวิทยาลัยนเรศวร
250 นส. อภิญญา สีสม โรงพยาบาลมหาสารคาม
251 นส. อภิรดี สานิง เซนต์หลุยส์
252 นส. อมรลักษณ์ ขันแก้ว กรุงเทพ-เชียงใหม่
253 นาง อรทัย เอกกาญจนากร เวชธานี
254 นส. อรธนา เครือบุญมา สมิติเวช
255 นส. อรพิน แสนสมัคร บำรุงราษฎร์
256 คุณ อัมพร ทรัพย์มา GD4
257 นส. อารณี ไวเรียบ ปราสาท
258 นส. อารีย์ ไม้เท้าทอง จุฬา-บุญชัย
259 อ. อำพลพรต วงค์เปี่ยม ม.รังสิต
260 อ.ดร. อำไพ อุไรเวโรจนากร ศิริราช
261 นาย อุกฤษฎ์ มากมณี สงขลานครินทร์
262 นาย อุทิตย์ ชาลีอ่อน ขอนแก่น
263 นาย เอกพงศ์ อมรวรนิตย์ กรุงเทพคริสเตียน
264 นาย เอกรินทร์ ขำสุข พญาไทศรีราชา
265 นาย เอกลักษณ์ เตจ๊ะ แม่สราย
266 นาย เอกลาภ มานะกิจไพบูลย์ BKK-Sanamchan