ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร

ที่ สรท. 149/2560

เรื่อง

ประกาศผลการสอบ 4 หลักสูตร

ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค นั้น บัดน้ีทางสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบ ผ่านแต่ละหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย) นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้วที่นี่