ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน


Download files