เพิ่มเติมครั้งที่ 4 -23กย.- ประกาศรายชื่ออบรมออนไลน์ใน หลักสูตร MRI (Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice)

หลักสูตร MRI (Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice)

ค่าลงทะเบียน สมาชิกตลอดชีพ 4000 บาท บุคคลทั่วไป 4500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว

ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Zoom เพื่อรับ link เข้าเรียนผ่านทาง อีเมล์จาก zoom อัตโนมัติ  *บางครั้งอาจไปอยู่ในอีเม์ขยะ (Junk email)*

ลิ้งค์สำหรับ ลงทะเบียน ZOOM สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น (MRI)

**สำคัญมาก** ให้กรอก *เลขลำดับที่* ของท่าน ในช่องสุดท้ายด้วย มิฉนั้น ระบบจะไม่อนุมัติให้เข้าเรียน

กรอกที่ลิ้งค์ นี้ —>>>> https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0Zx08et_SBy8uaJt64zPGA

ลงทะเบียนแล้วรออนุมัติ โดยรอรับอีเมล์ เข้าระบบจาก Zoom ใช้ลิ้งค์เดียวตลอดหลักสูตร เปิดให้เข้าระบบ 8.30 น.

คลิ้กเพื่อ Download ไฟล์รายชื่อแบบ PDF เพิ่มเติมครั้งที่  4 -23 กย

ตรวจสอบรายชื่อ ดังตาราง ต่อไปนี้

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
MRI 001 นางสาว กนกวลี พลขนิษฐ์
MRI 002 กมลพรรณ อ่อนทอง
MRI 003 พ.ท.หญิง กมลวรรณ ธังศิริ
MRI 004 กรณัฐ ปัญญาพรม
MRI 005 นางสาว กรภัทร พันธ์อุบล
MRI 006 กรรณิการ์ กัญญาคำ
MRI 007 กฤตติญา เกิดเจริญ
MRI 008 กฤตยา พุทธรักษา
MRI 009 นางสาว กฤติกา วงค์ฝั้น
MRI 010 กฤษฎางค์ ทะเสนฮด
MRI 011 ก่อ เดียวตระกูล
MRI 012 กัญญ์วรา แก้วพิกุล
MRI 013 นางสาว กานติมา ธรรมศิริ
MRI 014 คุณ กิติพงษ์ เกิดคุ้ม
MRI 015 กุหลาบ บุญเรือง
MRI 016 นส. เกวลี ชุมภู
MRI 017 คุณ เกศกนก คุณารัตน์
MRI 018 นาย เกียรติยศ วนาพฤกษ์พงศ์
MRI 019 เกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ
MRI 020 ขวัญชีวี ศิริวัฒน์
MRI 021 คณัสนันท์ สินธุบุญ
MRI 022 นางสาว คณานุช จตุวงษ์วิวัฒน์
MRI 023 เคียงขวัญ ศักยพันธ์
MRI 024 จารุวรรณ เนยน้อย
MRI 025 นาย จิตวัฒน์ ปู่อ่อง
MRI 026 จิราภรณ์ ต่อมคำ
MRI 027 นางสาว จุฑามาศ กิติมา
MRI 028 จุติพร พงษ์สวัสดิ์
MRI 029 น.ส. จุฬารัตน์ บัติแก้ว
MRI 030 เจริญพงษ์ เศียรประดับ
MRI 031 ฉัฐนภ ภราสมพงษ์
MRI 032 นาย ฉัตรณัฐ ปลื้มจิตร์
MRI 033 เฉลิมชัย บุตรดี
MRI 034 นาย ชนะภัย สายบุญยงค์
MRI 035 ชนากานต์ ฝ่ายศูนย์
MRI 036 นส. ชนากานต์ อุตตมะเวทิน
MRI 037 ชนาพร กังสุกุล
MRI 038 ชรินทร์กาญจน์ เรืองสวัสดิ์
MRI 039 นางสาว ชลธิชา โมกแก้ว
MRI 040 นางสาว ชลธิชา เลิศคอนสาร
MRI 041 ชลธิรสน์ เอี่ยมแตง
MRI 042 ชลิดา จันทร์เส็ง
MRI 043 ชัชมณฑ์ มีกิ่งทอง
MRI 044 ชัยมงคล ฉัตรเชิดตระกูล
MRI 045 นาย ชาญชัย อินทร์วร
MRI 046 ชิณา บุญอรัญ
MRI 047 นางสาว ชินา ลออพิพัฒน์
MRI 048 นางสาว ชิรญา ศุภมงคลคุณ
MRI 049 ชิษณุพงศ์ แก้วจีน
MRI 050 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองกราน
MRI 051 ชุติภา รอดมี
MRI 052 คุณ โชติวิทย์ เวียงทอง
MRI 053 นาย ไชยเมธ หวังศิริเวช
MRI 054 ฐิติยา กิตติเขมากร
MRI 055 น.ส. ณัชนันทน์ พุ่มเทศ
MRI 056 นาย ณัฐกิตติ์ ฝั่งมณี
MRI 057 ณัฐฐิตา แก้วละเอียด
MRI 058 ณัฐธยาน์ ธนะพันธุ์
MRI 059 นาย ณัฐพงศ์ แก้วศิลา
MRI 060 ณัฐพงศ์ จันทร์ตา
MRI 061 ณัฐภัทร สุวรรณชาตรี
MRI 062 นาย ณัฐวัฒน์ พิมพารัตน์
MRI 063 ณัฐวุฒิ วิจารย์
MRI 064 ณัฐวุฒิ วิสาสิกธรรม
MRI 065 น.ส. ณิชาพร นันตา
MRI 066 นส. ดวงกมล ธูปประกายศรี
MRI 067 ดารัตน์ เวียนวงษ์
MRI 068 เดียรา วาเล๊าะ
MRI 069 นางสาว เดือนมนัส สุวรรณประดิษฐ
MRI 070 นาย ทินกร ไกรรักษ์
MRI 071 ทิพามัธย์ คุ้มครอง
MRI 072 นางสาว ทิมาพร เสือครุธ
MRI 073 นาย เทวา เงินสัจจา
MRI 074 นาย ธงชัย อุทายา
MRI 075 ธนกฤต ชาญชญานนท์
MRI 076 ธนวรรณ สินทรา
MRI 077 นางสาว ธนัชญา หล่อวงค์
MRI 078 ธรารัตน์ ศรีต้นวงศ์
MRI 079 ธฤษวรรณ อินทรีย์
MRI 080 นาย ธวัชชัย คำเพียร
MRI 081 ธัญญาภรณ์ อันทอง
MRI 082 พ.ต. ธีระพงษ์ แปงใส
MRI 083 นาย ธีราวุธ แสงสิงห์
MRI 084 นนทรัตน์ ทักษิณาภินันท์ชัย
MRI 085 นาย นนทวัฒน์ โกวิทธีรพงศ์
MRI 086 นนทินี เล็กเพชร
MRI 087 นางสาว นิฐาภรณ์ นรรัตน์
MRI 088 นางสาว นิตญา หาญประเทศ
MRI 089 นาย นิติพงษ์ บุญถึง
MRI 090 นิลุบล บัวน้ำอ้อม
MRI 091 นุศรา รักษาวงค์
MRI 092 น.ส. เนตรนภา บุญมี
MRI 093 บวรวงศ์ นิระโส
MRI 094 บัณฑิตา กรณาธิป
MRI 095 บุษเรศ บุญมี
MRI 096 เบญจมาภรณ์ เหล่าพรม
MRI 097 นางสาว เบญจมาศ งามจริง
MRI 098 เบญจรัตน์ ชัยรักษา
MRI 099 ปกาศิต ฟูคำมี
MRI 100 ปนัดดา คิดเข่ม
MRI 101 นางสาว ประภาพร เข็มเงิน
MRI 102 นาย ปรัชญา วงษ์สิริเดชากูล
MRI 103 ปวีณา ศรีสุธรรม
MRI 104 ปัตมาพร คล้ายจันทร์
MRI 105 นส. ปัทมา โยธาภักดี
MRI 106 คุณ ปัทมาวรรณ สมใจ
MRI 107 นางสาว ปาริชาต ลีลาเศรษฐวงศ์
MRI 108 ปาหนัน ทองอ่ำ
MRI 109 ปิยธิดา ไชยสุทธิ์
MRI 110 นส ปิยธิดา อินปา
MRI 111 นางสาว ปิยะนุช ไชยปาน
MRI 112 นาย ผาณิต ปานสุข
MRI 113 นาง ฝนทิพย์ ต๊ะดุก
MRI 114 พงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูมิ
MRI 115 พรพนัช แก้วไชย
MRI 116 นาง พรรณกร พราหมณ์แก้ว
MRI 117 พรรษชล บุญวิชญาภรณ์
MRI 118 พรสวรรค์ เฉื่อยฉ่ำ
MRI 119 พรหมวิหาร เสียวสวาด
MRI 120 พฤฒินันท์ อภิทรัพย์โภคิน
MRI 121 นาง พิชญ์ธาดา วรภคปกรณ์
MRI 122 พิมพ์อร เจริญพานิช
MRI 123 พิมพ์อร ชุมภูบาง
MRI 124 พิมลรัตน์ เกตุนวม
MRI 125 นาย พูลนิวัฒน์ กันยารัตน์
MRI 126 นางสาว เพิ่มพูล กลิ่นคง
MRI 127 แพรวพัตร เอี่ยมบุญรอด
MRI 128 คุณ ไพฑูรย์ บุทธิจักร์
MRI 129 นาย ภราดล จึงตระกูล
MRI 130 ภัทรวดี ม่วงทอง
MRI 131 นางสาว ภาคยา สังข์สุข
MRI 132 ภานุพงศ์ หาญสิงห์
MRI 133 ภิรมณ คงเจริญ
MRI 134 ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ
MRI 135 นาย มนตรี ดีหมัด
MRI 136 นาง มัณฑนา โพธิ์ศรี
MRI 137 นาย มานพ คำมุงคุณ
MRI 138 มานิต นฤมิตคุณา
MRI 139 นาย ยศธร บูรณสกุลสถิตย์
MRI 140 นาย ยุทธพงค์ รัตนา
MRI 141 คุณ ระพีพรรณ ปานทอง
MRI 142 รังสิยา แดงซิว
MRI 143 นาง รัตนาพร ประเสริฐดำรงชัย
MRI 144 รุจรินทร์ ศิริวงศ์
MRI 145 ฤทธิพร ศิริรัตน์
MRI 146 ลภัสรินทร์ หิรัณย์รักษ์
MRI 147 ลลิตา ไทยกล้า
MRI 148 ร.ต.หญิง วงค์ผกา ใจมาบุตร
MRI 149 วนัสนันท์ พันธจักร
MRI 150 วนิดา ขันต๊ะ
MRI 151 นางสาว วรกัญญา นุ้ยเย็น
MRI 152 นส วรรณพร สุวรรณเพ็ชร
MRI 153 นางสาว วราภรณ์ ยะไชยศรี
MRI 154 คุณ วัชรินทร์ เที่ยงบูรณธรรม
MRI 155 นางสาว วันทนีย์ ด้วงอินทร์
MRI 156 นางสาว วันนียา มูลคำ
MRI 157 วันวิสา นาคเที่ยง
MRI 158 นาย วัลลภ จ้อยอ่ำ
MRI 159 วิชุดา นามพุทธา
MRI 160 นางสาว วิภา เมืองมาหล้า
MRI 161 นางสาว วิภาพร รักเรืองรอง
MRI 162 วิมล เกตชาญสิริ
MRI 163 คุณ วิระยา ศรีมุกดา
MRI 164 นางสาว วิลาสินี มาเกิด
MRI 165 วิไลรัตน์ กี่อย่างรุ่งเรือง
MRI 166 วิษนุกร อุ้มทรัพย์
MRI 167 วีรยุทธ ลีสกุลวงศ์
MRI 168 นาย วีรวัตร แสนบุญเลิง
MRI 169 วีระชัย พรหมมาศ
MRI 170 นาย วีระพงษ์ บุปผาชาติ
MRI 171 นาย วุฒินันท์ นามเสาร์
MRI 172 ศรสวรรค์ นามศร
MRI 173 นางสาว ศรัณยา จารุชัยนิวัฒน์
MRI 174 ศศิกานต์ โพธิ์แดง
MRI 175 น.ส. ศิรินภา นามวงษ์
MRI 176 คุณ ศิริพร ทองสุข
MRI 177 ศิริรัตน์ แก่นมั่น
MRI 178 ศุภชัย ประเสริฐดำรงชัย
MRI 179 นางสาว สมคิด เหล่าเที่ยง
MRI 180 สรุจ ศุภธรรมรัตน์
MRI 181 สวรินทร์ ภักดีชวลิต
MRI 182 นาย สามารถ พึ่งทรัพย์
MRI 183 สาวิตรี จันทร์สอน
MRI 184 นาย สินธนากร ปลื้มใจ
MRI 185 สิริพร ต๊ะเพย
MRI 186 สุธาสินี มหาทรัพย์
MRI 187 นส สุธาสินี องคะริยะพงษ์
MRI 188 สุนทรี พลบุบผา
MRI 189 สุนิสา ปัญญาแก้ว
MRI 190 นส. สุพัตรา คำภีร์
MRI 191 สุภัสรีญา บรรเทา
MRI 192 สุภางค์ภัทร บุษบก
MRI 193 น.ส. สุภาภรณ์ สั่งสอน
MRI 194 นาย สุเมธ ไทยมานิตย์
MRI 195 นาย สุรชา ปัญญาเสน
MRI 196 สุรทิน สุภาษี
MRI 197 สุไหรญ่า หมัดเหล็ม
MRI 198 เสกสิทธิ์ บัวงาม
MRI 199 อนรรฆวี พรหมจันทร์
MRI 200 นางสาว อนันตญา อ่างแก้ว
MRI 201 อนุชา นิโรจน์
MRI 202 อนุสรณ์ พวงสมบัติ
MRI 203 อภิชัย หม่อมศิลา
MRI 204 อภิชา จาบสุวรรณ
MRI 205 อภิเดช วางจิตร
MRI 206 อภินัย สุขป้อ
MRI 207 นาย อมเรศ หันตุลา
MRI 208 อรวีร์ รัตรสาร
MRI 209 อรุณรัตน์ จิตมนัส
MRI 210 นาง อังคณา สุนทรรัมย์
MRI 211 นส อังศุมาจิน ทิพย์จันทร์
MRI 212 นางสาว อัญชลี คุณวุฒิ
MRI 213 นางสาว อัฐภิญญา สุวรรณ์
MRI 214 อาฟง ไลยิค
MRI 215 นาย อาร์ม ชนสกุลชาติ
MRI 216 ร.ต.อ. อาวุธ พุมนวน
MRI 217 อิทธิเชษฐ์ เลิศสิทธิคุณากูล
MRI 218 นาย เอกพันธ์ สถานสุข
MRI 219 คุณ เอกอารี อุทธิยา
MRI 220 นาย รณกร ไชยรินทร์

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 -20กย

MRI 221 นางสาว มามี มโนมัยวจี
MRI 222 นาย พลวัฒน์ โพธิ์สาวัง
MRI 223 นางสาว อทิตา สุวรรณศักดิ์
MRI 224 นาง อิสสรีย์ ฮันเตอร์
MRI 225 นางสาว กนกอร เมืองแพน

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 -21กย

MRI 226 เพทาย บุตตโคตร
MRI 227 พัชราภรณ์ บุญชู
MRI 228 นางสาว นฤมล ปักษีสิงห์
MRI 229 นางสาว ภัศรินทร์ สะอาด

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 -22กย

MRI 230 นางสาว ณชนก อุ่นบ้าน
MRI 231 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อินสว่าง

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 -23กย

MRI 232 อาทิตย์ รอดคง
MRI 233 ปาริชาติ เทพบำรุง
640923-รายชื่อสำหรับขึ้นเวป กย64 MRI-แก้ไข-4